جزئیات نویسندگان

سلطانی محمدی, سوسن, دانشگاه علوم پزشکی تهران