جزئیات نویسندگان

عسگری, سوگل, دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران