جزئیات نویسندگان

سلیم بهرامی, سید احمدرضا, دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران