جزئیات نویسندگان

موسوی جاجرمی, سید مرتضی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, ایران