جزئیات نویسندگان

مصباح کیایی, سید مهرداد, استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی و درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران, ایران