جزئیات نویسندگان

حجازی, سیما, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد, ایران