جزئیات نویسندگان

خراسانی زاده, شایسته, استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، بیمارستان شهداء تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران