جزئیات نویسندگان

خراسانی زاده, شایسته, استادیار گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران