جزئیات نویسندگان

صیادی, شهرام, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران