جزئیات نویسندگان

افهمی, شیرین, دانشیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی