جزئیات نویسندگان

سلاحقه, شیرین, بخش بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،ایران, ایران