جزئیات نویسندگان

انوشه, صنم, ارومیه- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران