جزئیات نویسندگان

حسینی عزیزی, طوبا, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد, ایران