جزئیات نویسندگان

احمدی, علی اکبر, کارشناس فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران., ایران