جزئیات نویسندگان

جهانگیری فرد, علیرضا, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران