جزئیات نویسندگان

صادق پور, علیرضا, دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران