جزئیات نویسندگان

ماهوری, علیرضا, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران