جزئیات نویسندگان

عرب, غلامعلی, دستیار بیهوشی ومراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران