جزئیات نویسندگان

بهناز, فرانک, استادیار گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران