جزئیات نویسندگان

بهناز, فرانک ---, بخش بیهوشی بیمارستان شهئای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران