جزئیات نویسندگان

صفری, فرهاد, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران