جزئیات نویسندگان

صفری, فرهاد, دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران