جزئیات نویسندگان

دهقان دهنوی, فهیمه, دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب ،دانشگاه آزاد یزد