جزئیات نویسندگان

امینی, مجید, رزیدنت بیهوشی و مراقبت های ویژه ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران،دانشگاه علوم پزشکی تهران(