جزئیات نویسندگان

انوشه, محمدرضا, ارومیه- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - متخصص بیماریهای اعصاب و روان- استادیار, ایران