جزئیات نویسندگان

حسینی, محمد, مربی و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد. ایران., ایران