جزئیات نویسندگان

قادری, محمد, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, ایران