جزئیات نویسندگان

قادری, محمد, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد, ایران