جزئیات نویسندگان

قادری, محمد, مربي، كارشناس ارشد مديريت پرستاري، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، بجنورد، ايران, ایران