جزئیات نویسندگان

نشیبی, مسعود, دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران