جزئیات نویسندگان

پریش, مسعود, دانشگاه علوم پزشکی تبریز