جزئیات نویسندگان

پریش, مسعود, دانشیار متخصص بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی, ایران