جزئیات نویسندگان

ابراهیمی دهکردی, مسیح, دانشیار بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران