جزئیات نویسندگان

ابراهیمی دهکردی, مسیح, دانشیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دپارتمان بیهوشی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران