جزئیات نویسندگان

محمدی, مصطفی, دانشیار ،فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران،دانشگاه علوم پزشکی تهران