جزئیات نویسندگان

حارث آبادی, مهدی, مربی و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران., ایران