جزئیات نویسندگان

مکتوبیان, مهدی

  • دوره 2, شماره 2 (1398): سال 40 شماره 106 - مقاله اصیل
    مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 0/5 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی
    چکیده  PDF