جزئیات نویسندگان

اسماعیل پور بزاز, نگین, دانشیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی, ایران