جزئیات نویسندگان

قرائی, هلن, بیمارستان میلاد؛ تهران؛ ایران, ایران