جزئیات نویسندگان

آقامحمدی, همایون, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • دوره 2, شماره 2 (1397): سال 40 - شماره 102 سال 1397 - مقاله اصیل
    مقایسه اثرات دکسمدتومیدین و منیزیوم سولفات وریدی برمیزان مصرف مواد مخدر در اعمال جراحی تحت بی حسی اسپینال در بیماران با سوء مصرف مواد مخدر The effect of Magnesium Sulphate vs Dexmedetomidine on opioid consumption in opium abusers undergoing surgery with spinal anesthesia
    چکیده  PDF