جزئیات نویسندگان

تیموریان, هومن ---, بخش بیهوشی بیمارستان شهئای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران