جزئیات نویسندگان

طیبی, ویدا, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد, ایران