جزئیات نویسندگان

سزاری, پریسا, دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران