جزئیات نویسندگان

فیضی, پریسا, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, ایران