جزئیات نویسندگان

متقی, کامران, دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران